สามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์

22 หมู่ 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน เชียงราย 57120 ประเทศไทย053721056
 
MARY HELP OF CHRISTIANS SEMINARY
22 Moo  2  Phahongyothin Rd. Phan Chaingrai  57120
THAILAND   Tel.053-721056
 
www.emaphan.org
www.sirimartthevi.com
www.cmdiocese.org
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE